Hanuman Chalisa in Malayalam | ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ Pdf

WhatsApp चैनल में अभी जुड़े !!!
Telegram Group में अभी जुड़े !!!

Hanuman Chalisa in Malayalam 🙏

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ | hanuman mantra malayalam hanuman chalisa malayalam meaning hanuman chalisa benefits in malayalam hanuman chalisa malayalam mp3 download ഹനുമാന് ചാലിസ മന്ത്രം pdf ഹനുമാന് കാര്യസിദ്ധി മന്ത്രം

Hanuman Chalisa in Malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ
Hanuman Chalisa in Malayalam ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ

Hanuman Chalisa in Malayalam Audio mp3

🙏 ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ 🙏

|| ദോഹാ ||

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര്
|| ചൌപാഈ ||

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ||1||
രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ||2||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ||3||
കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ||4||

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ||5||
ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ||6||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ||7||
പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ||8||

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ ||9||
ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ||10||
ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ||11||
രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ ||12||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ||13||
സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ||14||

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ||15||
തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ||16||

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ||17||
യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ||18||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ||19||
ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ||20||
രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ||21||
സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ||22||

ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ||23||
ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ||24||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ||25||
സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ||26||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ||27||
ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ||28||

ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ||29||
സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ||30||
അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ||31||
രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ||32||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ||33||
അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ||34||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ||35||
സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ||36||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ ||37||
ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ||38||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ||39||
തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ||40||

hanuman chalisa ke totke Hanuman ke Totke हनुमान चालीसा के टोटके और उपाय

|| ദോഹാ ||

പവന തനയ സംകട ഹരണ മംഗള മൂരതി രൂപ്
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ്
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ

‎‍🔥 Whatsapp Group 👉 यहाँ क्लिक करें
‎‍🔥 Telegram Group 👉 यहाँ क्लिक करें
🔥 Google News 👉 यहाँ क्लिक करें

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ എങ്ങനെ വായിക്കാം?
ഹനുമാൻ ജിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ, ചൊവ്വാഴ്ച ഹനുമാൻ ചാലിസ ശരിയായി ചൊല്ലിയാൽ, ദൈവാനുഗ്രഹം ഉടൻ ലഭിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഹനുമാൻജിയുടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത്, വെർമിലിയൻ, പഴങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഹനുമാൻജിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

ചൊവ്വാഴ്‌ച ഒന്നോ മൂന്നോ തവണ ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്‌താൽ ഹനുമന്തിന്റെ കൃപ ഉടൻ ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചൊവ്വാഴ്ച ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്താൽ ഹനുമാൻജിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും.

ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചൊല്ലുന്നതിനുപകരം ഉച്ചത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, തീർച്ചയായും ഹനുമാൻ ജിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ വെർമിലിയൻ സമർപ്പിക്കുക. ഹനുമാൻജിക്ക് മണ്ണിര അർപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, മനസ്സിനെ ശാന്തമായും ഏകാഗ്രമായും നിലനിർത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും.

ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുമ്പോൾ ശുചിത്വം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഹനുമാൻജിയെ ആരാധിക്കുന്നതും ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പ്, ഗണപതിയെയും നിങ്ങളുടെ കുലദൈവത്തെയും ഓർക്കണം.

ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പ്രസാദം നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ശർക്കര, പയർ, ബൂന്തി എന്നിവ പ്രസാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം തുളസി ചെടി ഹനുമാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അതിനാൽ ആരാധനയിൽ തുളസി ഇലകൾ സമർപ്പിക്കണം.

Tags: hanuman chalisa in malayalam pdf hanuman chalisa in malayalam with meaning hanuman chalisa in malayalam vignanam hanuman chalisa in malayalam scribd shri hanuman chalisa in malayalam lyrics hanuman chalisa lyrics in malayalam pdf download hanuman chalisa benefits in malayalam hanuman chalisa book in malayalam

from Employment News सरकारी नौकरी Govt Job TechSingh123 https://ift.tt/IVFGcxE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top